image1.JPGimage2.JPGimage3.JPGimage4.JPGimage5.JPG

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Podnetom v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozumie:

1. oznámenie vrátane anonymného oznámenia o závažnej protispoločenskej činnosti,

2. neanonymné podanie o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

V Prešovskom samosprávnom kraji a vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je v zmysle citovaného zákona zodpovednou osobou PSK, Ing. Jozef Hudák, hlavný kontrolór PSK, Námestie mieru 2, 08001 Prešov.

Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.

Písomný podnet sa zasiela na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór, Námestie mieru 2, 08001 Prešov. Obálka s podnetom musí byť označená: Podnety – protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤPísomný podnet doručený do podateľne Úradu PSK a označený ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, musí byť bezodkladne doručený hlavnému kontrolórovi.

Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom hlavného kontrolóra.

Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby:  Táto e-mailová adresa je chránená proti spamovým robotom. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. . Táto forma podania podnetu je prístupná 24 hodín denne. 


Link: Smernica k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.