image1.JPGimage2.JPGimage3.JPGimage4.JPGimage5.JPG

Aktuality

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb obsiahnutá vo Vízii zariadenia sociálnych služieb ProALIA 

 

Akceptáciou a Láskou k Integrácii a Aktivite pre spokojnosť v núdzi

 

Napĺňanie vízie, čiastkové ciele a postupnosť krokov:

 

Pred termínom splnenia úlohy bola čiastočne naplnená koncepcia rozvoja sociálnych služieb tým, že ProALIA sa transformovala na špecializované zariadenie so zameraním na organický psychosyndróm, a rozšírenie formy poskytovania sociálnej služby o týždennú formu. Transformačné prvky boli implementované v zmysle potrieb skvalitňovania sociálnej služby pre cieľovú skupinu, ktorej ProALIA poskytuje sociálnu službu, vychádzajúce zo súčasne platného Zákona o sociálnych službách a uplatňovania deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb.       

                                                     

Ø  neustálym zlepšovaním sa prostredníctvom komplexného systému riadenia kvality (TQM)  dosiahnuť a trvalo udržať vysokú kvalitu sociálnej služby vyjadrenú spokojnosťou prijímateľov sociálnej služby

  • v horizonte 2 rokov zaviesť model CAF systém riadenia kvality založený na samohodnotení, externej spätnej väzbe a hodnotení výsledkov nielen plnení podmienok

 

Ø  uplatňovaním prvkov sociálnej integrácie zapájať prijímateľov sociálnej služby podľa ich možností, schopností a daností do verejného diania a trhu práce s cieľom dosiahnutia čo možno najvyššej mieri osamostatnenia a nezávislosti.

  •  aktívne využívať podporné programy zamestnanosti prostredníctvom ÚPSVaR, najmä vytváranie chránených dielní a chránených pracovísk
  •  hľadať a podporovať pri hľadaní vhodných pracovných miest a uplatnení sa na trhu práce  prijímateľov sociálnej služby v domove sociálnych služieb

 

Ø  súladom medzi hodnotami a medzi konaním dobsiahnuť a udržať vysoký stupeň spoločenskej zodpovednosti vyjadrenú koherenciou medzi pracovníkmi organizácie, všetkými zainteresovanými stranami, poslaním organizácie, transparentnosťou, chránením životného prostredia, komunikovaním a tímovou prácou a spoločenskou účasťou všetkých

  •  využívať formálne ale aj neformálne aktivity vedúce k lepšej tímovej spolupráci a komunikácii v tíme
  •  zapájať prijímateľov sociálnej služby a pracovníkov do spoločenských aktivít so širším spoločenským prostredím v rámci SR ale aj EÚ
  • chrániť životné prostredie zveľaďovaním exteriéru a interiéru, separovaním odpadu, šetrením energií a vody

 

Ø  Postupne a primeraným  spôsobom vytvoriť vhodný rámec cieľových skupín prijímateľov sociálnej služby tak, aby nebol prekážkou pri dodržiavaní ĽP a rešpektovaní integrity osobnosti.

  • zrealizovať rediagnostikáciu prijímateľov sociálnej služby metódou Matulaya
  • v zmysle diagnostickej analýzy vhodne ubytovať prijímateľov sociálnej služby
  •  podľa možností iných poskytovateľov sociálnych služieb v PSK  a prianí prijímateľov týchto služieb v ProALIA za súčinnosti OS PSK vhodne špecializovať a spájať rovnaké cieľové skupiny v rámci poskytovateľov služieb v PSK 

 

Ø  realizovaním projektu  modernizácie prostredia  prostredníctvom finančnej podpory z prostriedkov EU alebo rozpočtu SR zaviesť nové socioterapeutické metódy, znížiť energetickú náročnosť budov a zlepšiť kvalitu prostredia na štandardnú úroveň v EU.

  •  v rámci kompetencií štatutárneho zástupcu iniciovať realizáciu projektu modernizácie zariadenia