image1.JPGimage2.JPGimage3.JPGimage4.JPGimage5.JPG

Cenník služieb

Úhrada za poskytované služby v zmysle VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012 a VZN č. 43/2014.