image1.JPGimage2.JPGimage3.JPGimage4.JPGimage5.JPG

Čo poskytujeme

V špecializovanom zariadení so zameraním na organický psychosyndróm:

a)   sa poskytuje    

1.                  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

2.                  sociálne poradenstvo

3.                  sociálna rehabilitácia

4.                  ubytovanie

5.                  stravovanie

6.                  upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

7.                  osobné vybavenie

8.         ošetrovateľska starostlivosť

b)   zabezpečuje

            1.                  pracovná terapia

2.                  záujmová činnosť 

c)    utvárajú podmienky na

            1.                  vzdelávanie

2.                  úschovu cenných vecí.

             

      V špecializovanom zariadenís kapacitou 55 miest, je poskytovaná sociálna služba celoročnou pobytovou formou.

V domove sociálnych služieb:

a)   sa poskytuje    

1.                  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

2.                  sociálne poradenstvo

3.                  sociálna rehabilitácia

4.                  ubytovanie

5.                  stravovanie

6.                  upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

7.                  osobné vybavenie

8.         ošetrovateľska starostlivosť


b)   zabezpečuje

            1.                  pracovná terapia

2.                  záujmová činnosť

 
c)    utvárajú podmienky na

            1.                  vzdelávanie

2.                  úschovu cenných vecí.

             

       V domove je poskytovaná sociálna služba ambulantnou formou s kapacitou pre dvoch klientov a pobytovou (týždennou a celoročnou) formou pre 15 klientov.